Den Europæiske Union
Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670
Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer: http://simap.europa.eu

Udbudsbekendtgørelse

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: FynBus
National identitetsangivelse: (hvis kendt)
Postadresse: Tolderlundsvej 9
By: Odense C
Postnummer: 5000 Land: Danmark
Kontaktpunkt(er): https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1404_20140207.nsf< /td>
Att:
Telefon:
Mailadresse:
Fax:
Internetadresse(r): (hvis relevant)
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: (URL)
www.fynbus.dk
Internetadresse for køberprofilen: (URL)
https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1404_20140207.nsf
Elektronisk adgang til oplysninger: (URL)
https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1404_20140207.nsf
Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: (URL)
https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1404_20140207.nsf
Giv nærmere oplysninger i bilag A
Yderligere oplysninger fås her
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed

Offentligt organ

I.3) Hovedaktivitet

Andet: (angiv nærmere)
Transport

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja
(hvis ja, kan yderligere oplysninger om disse ordregivende myndigheder anføres i bilag A)

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse:

II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Specialkørsel for Assens Kommune

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

(Vælg kun den kategori – bygge- og anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser – som passer bedst til den specifikke kontraktgenstand eller det specifikke indkøb)
Tjenesteydelser Tjenesteydelseskategori nr.: 2 Se tjenesteydelseskategorierne i bilag C1
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser:

Assens Kommune

NUTS-kode DK031
Åben NUTS vælger

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

Den udbudte kørsel omfatter kørsel til institutioner eller lignende Assens Kommune, hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Kørslen udbydes som fast kørsel med vogne med plads til kørestole.

Den udbudte kørsel vedrører kørsel til institutioner på hverdage.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Yderligere genstand(e) 60120000
Yderligere genstand(e) 60130000
Yderligere genstand(e) 60140000
Åben CPV vælger

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8) Delaftaler

(til oplysninger om delaftaler benyttes bilag B en gang for hver delaftale)
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja (hvis ja) Der kan afgives bud på alle delaftaler

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang

II.2.1) Samlet mængde eller omfang:

(inklusive alle delaftaler, forlængelser og optioner, hvis relevant)
(hvis relevant, anfør kun tal)
Enten anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

II.2.2) Oplysninger om optioner

(hvis relevant)
Optioner nej

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

(hvis relevant)
Denne kontrakt kan forlænges ja Antal gange, der er mulighed for forlængelse: (hvis kendt) 1 eller interval: mellem
(hvis kendt) Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller
Påbegyndelse 01/04/2014
Færdiggørelse: 28/02/2015

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser

III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

(hvis relevant)

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til udbudsmaterialet der kan tilgås via https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1404_20140207.nsf

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

(hvis relevant)

III.1.4) Andre særlige vilkår

(hvis relevant)
nej

III.2) Betingelser for deltagelse

III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgivere har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige jf. Lovbekendtgørelse om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love nr. 336 af 13. maj 1997.

Tilladelse til erhvervsmæssig personbefodring efter busloven eller en gyldig EP/OST-tilladelse eller en taxabevilling.

Gyldig registreringsattest på alle tilbudte vogne.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Der henvises til udbudsmaterialet der kan tilgås via https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1404_20140207.nsf

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: (hvis relevant)

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Der henvises til udbudsmaterialet der kan tilgås via https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1404_20140207.nsf

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: (hvis relevant)

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter

(hvis relevant)

III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter

III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession ja (hvis ja) Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Udførelse af kørsel er i henhold til lovgivning forbeholdt personer med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter busloven eller taxiloven

III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure

IV.1.1) Type procedure

Offentlig

IV.2) Tildelingskriterier

IV.2.1) Tildelingskriterier (sæt kryds i den eller de relevante rubrikker)

Laveste pris

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion: nej

IV.3) Administrative oplysninger

IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

(hvis relevant)

201402-9938

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

(hvis der er tale om en konkurrencepræget dialog)
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter
Dato: Tidspunkt:

Skal der betales for dokumenterne?

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Dato: 25/03/2014 Tidspunkt: 12:00

IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Følgende officielle EU-sprog: DA Andet:

IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

til: : 01/06/2014
eller
Varighed i måneder: eller dage: (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

IV.3.8) Åbning af bud

Dato: 25/03/2014 Tidspunkt: 12:01
(hvis relevant) Sted:
Officielt navn:
Att:
Postadresse:
Postnummer: By: Land:
Der må være personer til stede under åbningen af bud (hvis relevant) nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse

(hvis relevant)
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb ja (hvis ja) Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2015

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program nej

VI.3) Yderligere oplysninger:

(hvis relevant)

Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk viahttps://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1404_20140207.nsf, der indeholder udbudsmaterialet samt de fornødne faciliteter til den elektroniske afgivelse af virksomhedens tilbud.

Virksomheden kan via funktionen "tilmelding" (anført i menuen til venstre for bekendtgørelsen)få tildelt brugernavn og opgive adgangskode til hjemmesiden.

Virksomheder der ønsker at afgive tilbud, skal udfylde de alle relevante skemaer i pdf.format, der indeholder den konkrete og detaljerede udformning af de krævede oplysninger, samt oplysninger om kravene til dokumentation. Der gøres allerede nu opmærksom på, at der i tilbudsevalueringen vil indgå anvendelse af det elektroniske støtteværktøj ETHICS. Dette er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet. Kontraktkonceptet indgår i udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
National identitetsangivelse:
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100 Land: Danmark
Mailadresse: Telefon: +45 35291000
Internetadresse: (URL) www.klfu.dk Fax:

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

(hvis relevant)
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrrelsen
National identitetsangivelse:
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2100 Land: Danmark
Mailadresse: Telefon: +45 41715000
Internetadresse: (URL) www.kfst.dk Fax:

VI.4.2) Indgivelse af klager

(udfyld VI.4.2 eller om nødvendigt VI.4.3)
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Håndhævelsesloven fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn:

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

12/02/2014
Bilag A Yderligere adresser og kontaktpunkter

IV) Adresse på den anden ordregivende myndighed, på hvis vegne den ordregivende myndighed foretager indkøbet

  Bilag B

  Oplysninger om delaftaler
  Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
  Delaftale nr.: 1
  Betegnelse: Specialkørsel for Assens Kommune - pakke 1

  1) Kort beskrivelse:

  Specialkørsel i Assens Kommune

  2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

  Primærglossaret
  Hovedgenstand 60112000
  Yderligere genstand(e) 60120000
  Yderligere genstand(e) 60130000
  Yderligere genstand(e) 60140000
  Åben CPV vælger

  3) Mængde eller omfang:

  (hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
  eller
  interval: mellem

  4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

  (hvis relevant)
  Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
  eller
  Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

  5) Yderligere oplysninger om delaftaler:

  Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
  Delaftale nr.: 2
  Betegnelse: Specialkørsel for Assens Kommune - pakke 2

  1) Kort beskrivelse:

  Specialkørsel i Assens Kommune

  2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

  Primærglossaret
  Hovedgenstand 60112000
  Yderligere genstand(e) 60120000
  Yderligere genstand(e) 60130000
  Yderligere genstand(e) 60140000
  Åben CPV vælger

  3) Mængde eller omfang:

  (hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
  eller
  interval: mellem

  4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

  (hvis relevant)
  Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
  eller
  Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

  5) Yderligere oplysninger om delaftaler:

  Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
  Delaftale nr.: 3
  Betegnelse: Specialkørsel for Assens Kommune - pakke 3

  1) Kort beskrivelse:

  Specialkørsel i Assens Kommune

  2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

  Primærglossaret
  Hovedgenstand 60112000
  Yderligere genstand(e) 60120000
  Yderligere genstand(e) 60130000
  Yderligere genstand(e) 60140000
  Åben CPV vælger

  3) Mængde eller omfang:

  (hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
  eller
  interval: mellem

  4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

  (hvis relevant)
  Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
  eller
  Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

  5) Yderligere oplysninger om delaftaler:

  Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
  Delaftale nr.: 4
  Betegnelse: Specialkørsel for Assens Kommune - pakke 4

  1) Kort beskrivelse:

  Specialkørsel i Assens Kommune

  2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

  Primærglossaret
  Hovedgenstand 60112000
  Yderligere genstand(e) 60120000
  Yderligere genstand(e) 60130000
  Yderligere genstand(e) 60140000
  Åben CPV vælger

  3) Mængde eller omfang:

  (hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:
  eller
  interval: mellem

  4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten

  (hvis relevant)
  Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
  eller
  Planlagt dato for påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejderne:

  5) Yderligere oplysninger om delaftaler:

  Bilag C1 – Offentlige indkøb

  Tjenesteydelseskategorier, som der henvises til i del II: Kontraktens genstand

  Direktiv 2004/18/EF
  Kategori nr. Beskrivelse [1]
  1Vedligeholdelse og reparation
  2Landtransport [2], herunder sikkerhedstransport og kurérvirksomhed, undtagen postbesørgelse
  3Lufttransport af personer og gods, undtagen postbesørgelse
  4Postbesørgelse på land [3] og i luften
  5Teletjenester
  6Finansielle tjenesteydelser: a) Forsikring b) Bank- og investeringstjenesteydelser [4]
  7Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
  8FoU-tjenesteydelser [5]
  9Regnskab, revision og bogholderi
  10Markeds- og opinionsundersøgelser
  11Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
  12Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
  13Reklamevirksomhed
  14Bygningsrengøring og ejendomsadministration
  15Forlags- og trykkerivirksomhed på honorar- eller kontraktbasis
  16Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser
  Kategori nr. Beskrivelse [7]
  17Hotel- og restaurationsvirksomhed
  18Jernbanetransport
  19Transport ad vandveje
  20Støtte- og hjælpetransporttjenesteydelser
  21Transport ad vandveje
  22Personaleudvælgelse og rekruttering [8]
  23Transport ad vandveje
  24Transport ad vandveje
  25Sundheds- og socialvæsen
  26Fritids- og sportsaktiviteter samt kulturelle aktiviteter [9]
  27Andre tjenesteydelser
  1 Tjenesteydelseskategorier som omhandlet i artikel 20 og bilag II A i direktiv 2004/18/EF.
  2 Undtagen jernbanetransport som omhandlet i kategori 18.
  3 Undtagen jernbanetransport som omhandlet i kategori 18.
  4 Undtagen finansielle tjenesteydelser vedrørende emission, køb, salg og overdragelse af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter samt centralbankers tjenesteydelser. Følgende er også udelukket: tjenesteydelser, der består i erhvervelse eller leje – uanset med hvilke finansielle midler – af jord, eksisterende bygninger eller anden fast ejendom, eller som vedrører rettigheder hertil. Dog er aftaler om finansielle tjenesteydelser, der indgås samtidig med eller før eller efter aftalen om erhvervelse eller leje, uanset form, omfattet af direktivet.
  5 Undtagen tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, bortset fra dem, hvis udbytte tilhører den ordregivende myndighed til brug for dens egen virksomhed, hvis tjenesteydelsen i fuldt omfang betales af den ordregivende myndighed.
  6 Undtagen voldgiftsafgørelser og mægling.
  7 Tjenesteydelseskategorier som omhandlet i artikel 21 og bilag II B i direktiv 2004/18/EF.
  8 Undtagen ansættelseskontrakter.
  9 Undtagen kontrakter om radio- og tv-selskabers indkøb, udvikling, produktion eller samproduktion af programmateriale og kontrakter om sendetid.

  Ekstra information

  Bekendtgørelsens sprog Dansk