Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for dette udbud)

Officielt navn:
Midttrafik, Sydtrafik og FynBus v/ FynBus som udbudsansvarlig
Postadresse:
Tolderlundsvej 9
By:
Odense C
Postnummer:
5000
Land:
DK
E-mail:
flextrafik@fynbus.dk
NUTS-kode:

DK

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse: (URL)
www.fynbus.dk

Internetadresse(r)

I.2) Fælles udbud

I.3) Kommunikation

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på:
(URL):
https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1204_20160609.nsf
Yderligere oplysninger fås på
den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes
til den ovennævnte adresse

I.6) Hovedaktivitet

Anden aktivitet: Offentlig Transport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse:

FV5 - FlexVariabel

II.1.2) Hoved-CPV-kode:

60100000

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse:

Udførelse af Flextrafik, variabel kørsel, der bestilles fra gang til gang, i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Kørslen omfatter flextur, teletaxikørsel, telekørsel, siddende patientbefordring, handicapkørsel og kommunal kørsel. Kørslen udbydes som et antal rammeaftaler.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter
nej

II.2) Beskrivelse 1

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r) 2

60120000

60112000

60130000

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: 1

DK03

DK04

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kørslen omfatter flextur, teletaxikørsel, telekørsel, siddende patientbefordring, handicapkørsel og kommunal kørsel.

II.2.5) Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier
Pris 21

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem

Varighed i måneder / Varighed i dage:
Duration:
Varighed i måneder
Duration:
24
Denne kontrakt kan forlænges
ja
Beskrivelse af forlængelser:

op til 2 år af flere omgange

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud

nej

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner
ja
Beskrivelse af optioner:

op til 2 år af flere omgange

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program
nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

EP/OST-tilladelse eller en taxabevilling.

Gyldig registreringsattest for alle biler omfattet af rammeaftalen.

Alle chauffører tilknyttet kørslen skal have en blank (negativ) børneattest.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter 2

III.2) Kontraktbetingelser 2

III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession (kun i forbindelse med tjenesteydelseskontrakter)

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession

Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Udførelse af kørsel er i henhold til lovgivningen forbehold personer med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter busloven og/eller taxiloven.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale

Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
350

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
ja

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

2016-11-16 12:00

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse: 1

DA

IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Tilbud skal være gyldige indtil: 2017-05-01

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Dato
2016-11-16 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Ingen adgang

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb
ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: 2

oktober 2018

VI.3) Yderligere oplysninger: 2

Udbuddet gennemføres som et fælles udbud mellem Midtrafik, Sydtrafik og FynBus.

Ved fælles udbud forstås udbud, hvor flere trafikselskaber ved samme udbud, udbyder indkøb af tjenesteydelser, idet flere ordregivende myndigheder således står bag det pågældende udbud. de enkelte trafikselskaber vil dig hver især selvstændigt indgå kontrakt med vinderene af udbuddet, som har hjemsted i det enkelte trafikselskabs geografiske område.

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn:
Klagenævn for Udbud
Postadresse:
Langelanie Allé 17
By:
København Ø
Postnummer:
2100
Land:
DK
Telefon:
+45 35291055
E-mail:
klfu@erst.dk
Internetadresse: (URL)
www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne 2

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren 2

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

2016-10-05