EU logoDEN EUROPÆISKE UNION
Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Oplysninger og online-formularer: http://simap.eu.int

UDBUDSBEKENDTGØRELSE

DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER)
 Officielt navn:

Midttrafik, Sydtrafik og FynBus v/FynBus som udbudsansvarlig

 Adresse:

Tolderlundsvej 9

 By:

Odense C

 Postnummer:

5000

 Land:

Danmark

 Kontakt(er):

Via https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1201_20121114.nsf

 Telefon:
 E-mail:
 Fax:
Internetadresse(r) (i givet fald)
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: (URL):
 

www.fynbus.dk

Internetadresse for køberprofilen: (URL):
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
 Se under kontakt(er) ovenfor
 Andet: Udfyld bilag A.I
Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) kan fås ved henvendelse til:
 Se under kontakt(er) ovenfor
 Andet: Udfyld bilag A.II
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
 Se under kontakt(er) ovenfor
 Andet: Udfyld bilag A.III
I.2) DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHEDS ART OG HOVEDAKTIVITET(ER)
 Ministerium eller anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
 Nationalt kontor eller forbundskontor
 Regional eller lokal myndighed
 Regionalt eller lokalt kontor
 Offentligretligt organ
 Europæisk institution/agentur eller international organisation
 Andet: (angiv nærmere):
 
 Generelle offentlige tjenester
 Forsvar
 Offentlig orden og sikkerhed
 Miljø
 Økonomiske og finansielle anliggender
 Sundhed
 Boliger og offentlige faciliteter
 Social beskyttelse
 Fritid, kultur og religion
 Uddannelse
 Andet: (angiv nærmere):
 

Trafik

Den ordregivende myndighed køber på vegne af andre ordregivende myndigheder
 ja
 nej
DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
II.1) BESKRIVELSE
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten
 

Udbud af FV2 - FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark

II.1.2) Kontrakttype og udførelses- eller leveringssted (Vælg kun den kategori - bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser - som passer bedst til den specifikke kontraktgenstand eller det specifikke indkøb)
 (a) Bygge- og anlægsarbejde
 Udførelse
 Projektering og udførelse
 Udførelse i form af et bygge- og anlægsarbejde efter den ordregivende myndigheds specifikationer
 Hovedudførelsessted
 NUTS-kode
 (b) Varer
 Indkøb
 Leasing
 Leje
 Leje med forkøbsret
 En kombination
 Hovedleveringssted
 NUTS-kode
 (c) Tjenesteydelser
 Tjenesteydelseskategori: nr.

2

(Se tjenesteydelseskategori 1-27 i bilag II til direktiv 2004/18/EF)
 Hovedudførelsessted

Region Midtjylland og Region Syddanmark

 NUTS-kode

DK03

II.1.3) Bekendtgørelsen vedrører
 En offentlig kontrakt
 Etablering af et dynamisk indkøbssystem
 Udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftalen (i givet fald)
 Rammeaftale med flere aktører
 Rammeaftale med en enkelt aktør
 Antal
 ELLER, i givet fald, maksimum antal deltagere i den planlagte rammeaftale

250

Rammeaftalens varighed:
 År:

1

 eller måneder:
 Begrundelse for en rammeaftale med en varighed på over fire år:
Anslået samlet værdi af indkøbene i løbet af hele rammeaftalens varighed: (i givet fald anfør kun tal)
 Anslået værdi ekskl. moms:
 valuta:
 ELLER mellem
 og
 valuta:
Hyppighed og værdi af de kontrakter, der skal tildeles: (hvis muligt):
 
II.1.5) Kortfattet beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/ene
 

Udførelse af Flextrafik, variable kørsel, der bestilles fra gang til gang, i Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Kørslen omfatter flextur, teletaxikørsel, telekørsel, siddende patientbefordring, handicapkørsel og kommunal kørsel.

Kørslen udbydes et antal rammeaftaler, der omfatter op til 3.000 biler.

II.1.6) CPV-Klassifikation (Common Procurement Vocabulary)
  PrimærglossarSupplerende glossar (hvis relevant)
 Hovedgenstand

60112000-6

 

60120000-5

 

60130000-8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.1.7) Er dette udbud omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb
 ja
 nej
II.1.8) Opdeling i delaftaler (Til nærmere oplysninger om delaftaler benyttes bilag B en gang for hver delaftale)
 ja
 nej
Hvis ja, skal der afgives bud på: (sæt kryds i én rubrik)
 en enkelt delaftale
 en eller flere delaftaler
 alle delaftalerne
II.1.9) Alternative tilbud vil blive taget i betragtning
 ja
 nej
II.2) ORDRENS MÆNGDE ELLER OMFANG
II.2.1) Samlet mængde eller omfang (i givet fald inkl. alle delaftaler og optioner)
 
 Hvis den kendes, anslået værdi ekskl. moms: (anfør kun tal):
 valuta:

DKK

 ELLER: mellem
 og
 valuta:
II.2.2) Optioner (i givet fald)
 ja
 nej
Hvis ja, beskrivelse af disse optioner:
 

Option på forlængelse af aftalen med op til 12 måneder.

Option på yderligere kommunal kørsel

Hvis kendt, foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
 i måneder:

12

 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 Antal gange, der er mulighed for forlængelse: (i givet fald):

1

 eller: mellem
 og
Hvis kendt, anslået tidsramme for efterfølgende kontakter, hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelsesaftaler, der kan forlænges:
 i måneder:

12

 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
II.3) KONTRAKTENS VARIGHED ELLER FRIST FOR DENS OPFYLDELSE
 Periode i måneder:

12

 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 ELLER begyndelses

01/03/2013

 færdiggørelse

28/02/2014

DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
III.1) BETINGELSER I KONTRAKTEN
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges (i givet fald)
 
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom
 

Kørslen afregnes månedsvis aconto. Endelig afregning foretages sammen med acontobetalingen for den efterfølgende måned.

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles (i givet fald)
 
III.1.4) Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten (i givet fald)
 ja
 nej
Hvis ja, beskrivelse af de særlige vilkår
 
III.2) BETINGELSER FOR DELTAGELSE
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
 

Tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter busloven eller EP/OST-tilladelse eller taxibevilling efter taxiloven.

Tro- og love erklæring om at alle chauffører tilknyttet kørslen har en (blank) børneattset

Tilbudsgiveren skal - i henhold til "Lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love", lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 - afgive tro og love erklæring herom.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
 
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: (i givet fald):
 
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
 

Der er i udbudsmaterialet specificeret hvilke krav der stilles til vognenes kapacitet og udstyr.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: (i givet fald):
 
III.2.4) Reserverede kontrakter (i givet fald)
 ja
 nej
 Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder
 Kontrakten skal udføres i forbindelse med programmer for beskyttet beskæftigelse
III.3) SPECIFIKKE VILKÅR FOR TJENESTEYDELSESKONTRAKTER
III.3.1) Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
 ja
 nej
Hvis ja, henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:
 

Udførelse af kørslen er i henhold til lovgivningen forbeholdt personer med tilladelse til Erhversmæssig Personbefordring efter busloven og/eller EP/OST-tilladelse eller taxitilladelse efter taxiloven.

III.3.2) Juridiske personer bør anføre navn og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten
 ja
 nej
DEL IV: PROCEDURER
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure
 Offentlig
 Begrænset
 Hastende begrænset
 Begrundelse for brug af hasteproceduren:
 Efter forhandling
Kandidaterne er allerede blevet udvalgt
 ja
 nej
Hvis ja, anfør navn og adresse på de økonomiske aktører, som allerede er blevet udvalgt under del VI.3) Yderligere oplysninger
 Hastende udbud efter forhandling
 Begrundelse for brug af hasteproceduren:
 Konkurrencepræget dialog
IV.1.2) Begrænsning af det antal økonomiske aktører, som vil blive opfordret til at afgive tilbud eller deltage (ved begrænset udbud og udbud efter forhandling, konkurrencepræget dialog)
 Planlagt antal økonomiske aktører
 ELLER planlagt minimum antal
 og, i givet fald, maksimum antal
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater:
 
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører i forbindelse med forhandlingerne eller dialogen (udbud efter forhandling, konkurrencepræget dialog)
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvist at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
 ja
 nej
IV.2) TILDELINGSKRITERIER
IV.2.1) Tildelingskriterier (sæt kryds i de(n) relevante rubrik(ker))
 Laveste pris
 det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
 de nedenfor anførte kriterier (tildelingskriterierne skal anføres med deres vægtning eller i prioriteret rækkefølge med det vigtigste først, hvis det af påviselige grunde ikke er muligt af foretage en vægtning)
 de kriterier, der er anført i specifikationerne, opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
 1. Kriterier
 1. Vægtning
 2. Kriterier
 2. Vægtning
 3. Kriterier
 3. Vægtning
 4. Kriterier
 4. Vægtning
 5. Kriterier
 5. Vægtning
 6. Kriterier
 6. Vægtning
 7. Kriterier
 7. Vægtning
 8. Kriterier
 8. Vægtning
 9. Kriterier
 9. Vægtning
 10. Kriterier
 10. Vægtning
IV.2.2) Der vil blive anvendt elektronisk auktion
 ja
 nej
Hvis ja, yderligere oplysninger om elektronisk auktion (i givet fald)
 
IV.3) ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed (i givet fald)
 

201208-7185

IV.3.2) Forudgående offentliggørelser om samme kontrakt
 ja
 nej
Hvis ja
 Vejledende forhåndsmeddelelse
 Meddelelse om en køberprofil
 Bekendtgørelsens nummer i EUT:
 af
 Andre forudgående offentliggørelser (i givet fald)
 Bekendtgørelsens nummer i EUT:
 af
 Bekendtgørelsens nummer i EUT:
 af
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter (med undtagelse af dynamiske indkøbssystemer) eller beskrivende dokumenter (hvis der er tale om en konkurrencepræget dialog)
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter
 Dato:
 Tidspunkt:
Skal der betales for dokumenterne?
 ja
 nej
 Hvis ja, pris: (anfør kun tal):
 valuta:
 Betalingsvilkår og -metode:
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
 Dato:

14/01/2013

 Tidspunkt:

12:00

IV.3.5) Frist for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte kandidater (hvis kendt) (ved begrænset udbud og udbud efter forhandling samt konkurrencepræget dialog)
 Dato:
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
 ES
 CS
 DA
 DE
 ET
 EL
 EN
 FR
 IT
 LV
 LT
 HU
 MT
 NL
 PL
 PT
 SK
 SL
 FI
 SV
 Andre:
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud (ved offentligt udbud)
 Indtil:

01/05/2013

 ELLER Periode i måneder:
 eller dage:
(fra datoen for modtagelse af tilbuddene)
IV.3.8) Fremgangsmåden ved åbning af bud
 Dato:

14/01/2013

 Tidspunkt:

12:01

 Sted: (hvis relevant):
Personer, der må være til stede ved åbningen af bud (i givet fald)
 ja
 nej
 

Tilbud tidsstemples elektronisk ved deres modtagelse, og rettidigt modtagne tilbud åbnes samlet på et nærmere fastlagt tidspunkt efter tilbudsfristens udløb.

DEL VI: SUPPLERENDE OPLYSNINGER
VI.1) ER DER TALE OM GENTAGNE OFFENTLIGE INDKØB (hvis relevant)
 ja
 nej
 Hvis ja, skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

01/11/2013

VI.2) VEDRØRER KONTRAKTEN ET PROJEKT/PROGRAM, DER FINANSIERES AF FÆLLESSKABSMIDLER?
 ja
 nej
Hvis ja, anfør projektet/erne og/eller programmet/erne:
 
VI.3) YDERLIGERE OPLYSNINGER (i givet fald)
 

Udbuddet gennemføres som et fælles udbud mellem Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus.

Ved fælles udbud forstås udbud, hvor flere trafikselskaber ved samme udbud udbyder indkøb af tjenesteydelser, i det flere ordregivende myndigheder således står bag det pågældende udbud. De enkelte trafikselskaber vil dog hver især selvstændigt indgå kontrakt med de vindere af udbuddet, som har hjemsted i det enkelte trafikselskabs geografiske område.

Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via https://www.ethics.dk/asp4/tender/fynbus_1201_20121114.nsf der indeholder udbudsmaterialet samt de fornødne faciliteter til den elektroniske afgivelse af virksomhedens tilbud.

Virksomheden kan her via funktionen ”Tilmelding” (anført i menuen til venstre for bekendtgørelsen) få tildelt brugernavn og opgive adgangskode til udbudshjemmesiden.

Virksomheder, der ønsker at afgive tilbud, skal udfylde de særlige spørgeskemaer i Pdf-format, der indeholder den konkrete og detaljerede udformning af de krævede oplysninger, samt oplysninger om kravene til dokumentation. Der gøres allerede nu opmærksom på, at der i tilbudsevalueringen vil indgå anvendelse af det elektroniske støtteværktøj ETHICS. Dette vil blive beskrevet nærmere i udbudsmaterialet.

Kontraktkonceptet indgår i udbudsmaterialet.

VI.4) KLAGEPROCEDURER
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
 Officielt navn:

Klagenævnet for Udbud

 Adresse:

Erhvers- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1

 By:

København V

 Postnummer:

1780

 Land:

Danmark

 E-mail:

klfu@eogs.dk

 Telefon:

+45 33307700

 Internetadresse (URL):

www.klfu.dk

 Fax:

+45 33307600

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne (i givet fald)
 Officielt navn:

Der er intet mæglingsorgan i Danmark.

 Adresse:
 By:
 Postnummer:
 Land:
 E-mail:
 Telefon:
 Internetadresse (URL):
 Fax:
VI.4.2) Indgivelse af klager (udfyld VI.4.2) ELLER om nødvendigt VI.4.3)
Præcise oplysninger om frister for indgivelse af klager:
 

For klager over indgåelse af Rammeaftaler gælder en klagefrist på 12 måneder regnet fra dagen efter ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen.

Senest samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om klagen er indbragt for Klagenævnet for Udbud.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om indgivelse af klager
 Officielt navn:

Konkurrence- og Forbrugerstyrrelsen

 Adresse:

Carl Jacobsens Vej 35

 By:

Valby

 Postnummer:

2500

 Land:

Danmark

 E-mail:

kfst@kfst.dk

 Telefon:

+45 41715000

 Internetadresse (URL):

www.konkurrencestyrelsen.dk

 Fax:

+45 41715100

VI.5) DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE:
 

23/11/2012

BILAG A: YDERLIGERE ADRESSER OG KONTAKTER
I) ADRESSER OG KONTAKTER, HVOR DER KAN FÅS YDERLIGERE OPLYSNINGER
 Officielt navn:
 Adresse:
 By:
 Postnummer:
 Land:
 Kontakt(er):
 Telefon:
 E-mail:
 Fax:
Internetadresse (URL):
 
II) ADRESSER OG KONTAKTER, HVOR DER KAN FÅS SPECIFIKATIONER OG YDERLIGERE DOKUMENTER (HERUNDER DOKUMENTER VEDRØRENDE DEN KONKURRENCEPRÆGEDE DIALOG SAMT DET DYNAMISKE INDKØBSSYSTEM)
 Officielt navn:
 Adresse:
 By:
 Postnummer:
 Land:
 Kontakt(er):
 Telefon:
 E-mail:
 Fax:
Internetadresse (URL):
 
III) ADRESSER OG KONTAKTER, SOM BUD/ANSØGNINGER OM DELTAGELSE SKAL SENDES TIL
 Officielt navn:
 Adresse:
 By:
 Postnummer:
 Land:
 Kontakt(er):
 Telefon:
 E-mail:
 Fax:
Internetadresse (URL):
 
BILAG B: OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER
 DELAFTALE NR.
 BETEGNELSE

F-aftaler i Morsø Kommune

1) KORT BESKRIVELSE
 
2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
  PrimærglossarSupplerende glossar (hvis relevant)
 Hovedgenstand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) MÆNGDE ELLER OMFANG
 
 Hvis den kendes, anslået værdi ekskl. moms: (anfør kun tal)
 valuta:
 ELLER: mellem
 og
 valuta:
4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSE (i givet fald)
 Varighed i måneder:
 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 ELLER start
 færdiggørelse
5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER
 
BILAG B: OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER
 DELAFTALE NR.
 BETEGNELSE
1) KORT BESKRIVELSE
 
2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
  PrimærglossarSupplerende glossar (hvis relevant)
 Hovedgenstand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) MÆNGDE ELLER OMFANG
 
 Hvis den kendes, anslået værdi ekskl. moms: (anfør kun tal)
 valuta:
 ELLER: mellem
 og
 valuta:
4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSE (i givet fald)
 Varighed i måneder:
 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 ELLER start
 færdiggørelse
5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER
 
BILAG B: OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER
 DELAFTALE NR.
 BETEGNELSE
1) KORT BESKRIVELSE
 
2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
  PrimærglossarSupplerende glossar (hvis relevant)
 Hovedgenstand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) MÆNGDE ELLER OMFANG
 
 Hvis den kendes, anslået værdi ekskl. moms: (anfør kun tal)
 valuta:
 ELLER: mellem
 og
 valuta:
4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSE (i givet fald)
 Varighed i måneder:
 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 ELLER start
 færdiggørelse
5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER
 
BILAG B: OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER
 DELAFTALE NR.
 BETEGNELSE
1) KORT BESKRIVELSE
 
2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
  PrimærglossarSupplerende glossar (hvis relevant)
 Hovedgenstand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) MÆNGDE ELLER OMFANG
 
 Hvis den kendes, anslået værdi ekskl. moms: (anfør kun tal)
 valuta:
 ELLER: mellem
 og
 valuta:
4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSE (i givet fald)
 Varighed i måneder:
 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 ELLER start
 færdiggørelse
5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER
 
BILAG B: OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER
 DELAFTALE NR.
 BETEGNELSE
1) KORT BESKRIVELSE
 
2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
  PrimærglossarSupplerende glossar (hvis relevant)
 Hovedgenstand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) MÆNGDE ELLER OMFANG
 
 Hvis den kendes, anslået værdi ekskl. moms: (anfør kun tal)
 valuta:
 ELLER: mellem
 og
 valuta:
4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSE (i givet fald)
 Varighed i måneder:
 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 ELLER start
 færdiggørelse
5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER
 
BILAG B: OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER
 DELAFTALE NR.
 BETEGNELSE
1) KORT BESKRIVELSE
 
2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
  PrimærglossarSupplerende glossar (hvis relevant)
 Hovedgenstand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) MÆNGDE ELLER OMFANG
 
 Hvis den kendes, anslået værdi ekskl. moms: (anfør kun tal)
 valuta:
 ELLER: mellem
 og
 valuta:
4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSE (i givet fald)
 Varighed i måneder:
 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 ELLER start
 færdiggørelse
5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER
 
BILAG B: OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER
 DELAFTALE NR.
 BETEGNELSE
1) KORT BESKRIVELSE
 
2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
  PrimærglossarSupplerende glossar (hvis relevant)
 Hovedgenstand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) MÆNGDE ELLER OMFANG
 
 Hvis den kendes, anslået værdi ekskl. moms: (anfør kun tal)
 valuta:
 ELLER: mellem
 og
 valuta:
4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSE (i givet fald)
 Varighed i måneder:
 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 ELLER start
 færdiggørelse
5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER
 
BILAG B: OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER
 DELAFTALE NR.
 BETEGNELSE
1) KORT BESKRIVELSE
 
2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
  PrimærglossarSupplerende glossar (hvis relevant)
 Hovedgenstand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) MÆNGDE ELLER OMFANG
 
 Hvis den kendes, anslået værdi ekskl. moms: (anfør kun tal)
 valuta:
 ELLER: mellem
 og
 valuta:
4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSE (i givet fald)
 Varighed i måneder:
 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 ELLER start
 færdiggørelse
5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER
 
BILAG B: OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER
 DELAFTALE NR.
 BETEGNELSE
1) KORT BESKRIVELSE
 
2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
  PrimærglossarSupplerende glossar (hvis relevant)
 Hovedgenstand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) MÆNGDE ELLER OMFANG
 
 Hvis den kendes, anslået værdi ekskl. moms: (anfør kun tal)
 valuta:
 ELLER: mellem
 og
 valuta:
4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSE (i givet fald)
 Varighed i måneder:
 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 ELLER start
 færdiggørelse
5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER
 
BILAG B: OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER
 DELAFTALE NR.
 BETEGNELSE
1) KORT BESKRIVELSE
 
2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
  PrimærglossarSupplerende glossar (hvis relevant)
 Hovedgenstand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) MÆNGDE ELLER OMFANG
 
 Hvis den kendes, anslået værdi ekskl. moms: (anfør kun tal)
 valuta:
 ELLER: mellem
 og
 valuta:
4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSE (i givet fald)
 Varighed i måneder:
 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 ELLER start
 færdiggørelse
5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER