Den Europæiske Union
Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670
Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer: http://simap.europa.eu

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: FynBus
National identitetsangivelse: (hvis kendt)
Postadresse: Tolderlundsvej 9
By: Odense C
Postnummer: 5000 Land: Danmark
Kontaktpunkt(er): https://www.ethics.dk/asp4/qualify/fynbus_0101_20131023.nsf
Att:
Telefon:
Mailadresse:
Fax:
Internetadresse(r): (hvis relevant)
Overordnet internetadresse for ordregiveren: (URL)
www.fynbus.dk
Internetadresse for køberprofilen: (URL)
https://www.ethics.dk/asp4/qualify/fynbus_0101_20131023.nsf
Elektronisk adgang til oplysninger: (URL)
https://www.ethics.dk/asp4/qualify/fynbus_0101_20131023.nsf
Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: (URL)
https://www.ethics.dk/asp4/qualify/fynbus_0101_20131023.nsf
Yderligere oplysninger fås her
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Hovedaktivitet

Andet: (angiv nærmere)
Tramsport

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne

Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej
(hvis ja, kan yderligere oplysninger om disse ordregivere anføres i bilag A)

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse:

II.1.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten

Buskørsel i Nyborg Kommune

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

(Vælg kun den kategori – bygge- og anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser – som passer bedst til den specifikke kontraktgenstand eller det specifikke indkøb)
Tjenesteydelser Tjenesteydelseskategori nr.: 2 Se tjenesteydelseskategorierne i bilag C2
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser:

Nyborg Kommune

NUTS-kode DK031
Åben NUTS vælger

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

Udbud af buskørsel og lokalkørsel i Nyborg kommune.

Udbuddet omfatter ca. 14.000 køreplantimer

For yderligere oplysninger henvises til https://www.ethics.dk/asp4/qualify/fynbus_0101_20131023.nsf

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

Primærglossaret
Hovedgenstand 60112000
Åben CPV vælger

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej

II.1.8) Oplysninger om delaftaler

(til oplysninger om delaftaler benyttes bilag B en gang for hver delaftale)
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang

II.2.1) Samlet mængde eller omfang:

(inklusive alle delaftaler, forlængelser og optioner, hvis relevant)

Udbuddet omfatter ca. 14.000 køreplantimer

(hvis kendt, anfør kun tal)
Anslået værdi eksklusive moms:
eller
interval: mellem

II.2.2) Oplysninger om optioner

(hvis relevant)
Optioner ja (hvis ja) Beskrivelse af disse optioner:

Option på forlængelse

(hvis kendt) Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner: måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

(hvis relevant)
Denne kontrakt kan forlænges ja Antal gange, der er mulighed for forlængelse: (i givet fald) 2 eller interval: mellem
(hvis kendt) Hvis der er tale om kontrakter, der kan forlænges: forventet tidsramme for efterfølgende udbud:
måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 48 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
eller
Påbegyndelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser

III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

(hvis relevant)

Fremgår af prækvalifikationsmaterialet, se https://www.ethics.dk/asp4/qualify/fynbus_0101_20131023.nsf

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Fremgår af udbudsmaterialet offentliggjort på FynBus hjemmeside http://www.fynbus.dk/wm141229 i uge 48

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

(hvis relevant)

Fremgår af udbudsmaterialet offentliggjort på FynBus hjemmeside http://www.fynbus.dk/wm141229 i uge 48

III.1.4) Andre særlige vilkår

(hvis relevant)
ja (hvis ja) Beskrivelse af de særlige vilkår:

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1050 om buskørsel

III.2) Betingelser for deltagelse

III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Tilbudsgiver skal fremlægge tilladelse til erhvervsmæssig befordring, jf. Buslovens § 1 for det nødvendige antal busser eller et forhåndstilsagn på samme fra Trafikstyrelsen.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Underskreven forhåndstilkendegivelse fra entreprenørens pengeinstitut om, at pengeinstituttet vil stille fornøden driftslikviditet til rådighed for

entreprenøren i den situation, hvor entreprenøren måtte blive valgt til opgaven. I den forbindelse kan det oplyses, at der i udbudsmaterialet under

betalingsbetingelser vil blive anført, at FynBus’ månedlige betalinger til entreprenøren vil blive udbetalt den 10. bankdag i den efterfølgende måned.

Serviceattest udfyldt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udstedt indenfor de seneste seks måneder.

Erklæring på tro og love om udelukkelsesforhold ifølge forsyningsvirksomheds-direktivet artikel 53 samt om overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Beskrivelse af tilbudsgivers organisation og virksomhed, antal ansatte og deres kompetencer set i forhold til den udbudte leverance. Derudover skal

CV samt dokumentation for erfaring med den udbudte leverance vedlægges for nøglemedarbejdere, der vil blive tilknyttet den udbudte leverance.

Referenceliste over opgaver af tilsvarende omfang og kompleksitet udført for andre offentlige virksomheder eller myndigheder. Endvidere skal der vedlægges minimum én positiv udtalelse fra én af de på referencelisten anførte offentlige virksomheder eller myndigheder om den udførte opgave.

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter

(hvis relevant)

III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter

III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession ja

Entreprenøren skal have tilladelse til buskørsel, jf. busloven

III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure

IV.1.1) Type procedure

Forhandling
Nogle ansøgere er allerede udvalgt (eventuelt som led i visse typer udbud med forhandling) nej
(hvis ja, anfør navn og adresse på de økonomiske aktører, som allerede er udvalgt, under del VI.3: Yderligere oplysninger)

IV.2) Tildelingskriterier

IV.2.1) Tildelingskriterier (sæt kryds i den eller de relevante rubrikker)

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion: nej

IV.3) Administrative oplysninger

IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

(hvis relevant)

201308-8964

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

(hvis der er tale om en konkurrencepræget dialog)
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter
Dato: Tidspunkt:

Skal der betales for dokumenterne?

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Dato: 25/11/2013 Tidspunkt: 12:00

IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Følgende officielle EU-sprog: DA Andet:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse

(hvis relevant)
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb nej

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program nej

VI.3) Yderligere oplysninger:

(hvis relevant)

Yderligere oplysninger kan ses på https://www.ethics.dk/asp4/qualify/fynbus_0101_20131023.nsf

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
National identitetsangivelse:
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100 Land: Danmark
Mailadresse: Telefon: +45 33307621
Internetadresse: (URL) www.klfu.dk Fax:

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

(hvis relevant)
Officielt navn:

VI.4.2) Indgivelse af klager

(udfyld VI.4.2 eller om nødvendigt VI.4.3)
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Håndhævelsesloven fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrrelsen
National identitetsangivelse:
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 4´35
By: Valby
Postnummer: 2100 Land: Danmark
Mailadresse: Telefon: +45 41715000
Internetadresse: (URL) www.kfst.dk Fax:

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

25/10/2013

Bilag A

Yderligere adresser og kontaktpunkter

Bilag C2 – Forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelseskategorier, som der henvises til i del II: Kontraktens genstand

Direktiv 2004/17/EF
Kategori nr. [1] Beskrivelse
1Vedligeholdelse og reparation
2Landtransport [2], herunder sikkerhedstransport og kurérvirksomhed, undtagen postbesørgelse
3Lufttransport af personer og gods, undtagen postbesørgelse
4Postbesørgelse på land [3] og i luften
5Teletjenester
6Finansielle tjenesteydelser: a) Forsikring b) Bank- og investeringstjenesteydelser [4]
7Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
8FoU-tjenesteydelser [5]
9Regnskab, revision og bogholderi
10Markeds- og opinionsundersøgelser
11Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
12Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
13Reklamevirksomhed
14Bygningsrengøring og ejendomsadministration
15Forlags- og trykkerivirksomhed på honorar- eller kontraktbasis
16Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser
Kategori nr. [7] Beskrivelse
17Hotel- og restaurationsvirksomhed
18Jernbanetransport
19Transport ad vandveje
20Støtte- og hjælpetransporttjenesteydelser
21Transport ad vandveje
22Personaleudvælgelse og rekruttering [8]
23Transport ad vandveje
24Transport ad vandveje
25Sundheds- og socialvæsen
26Fritids- og sportsaktiviteter samt kulturelle aktiviteter
27Andre tjenesteydelser
1 Tjenesteydelseskategorier som omhandlet i artikel 31 og bilag XVII A i direktiv 2004/17/EF.
2 Undtagen jernbanetransport som omhandlet i kategori 18.
3 Undtagen jernbanetransport som omhandlet i kategori 18.
4 Undtagen finansielle tjenesteydelser vedrørende emission, køb, salg og overdragelse af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter samt centralbankers tjenesteydelser. Følgende er også udelukket: tjenesteydelser, der består i erhvervelse eller leje – uanset med hvilke finansielle midler – af jord, eksisterende bygninger eller anden fast ejendom, eller som vedrører rettigheder hertil. Dog er aftaler om finansielle tjenesteydelser, der indgås samtidig med eller før eller efter aftalen om erhvervelse eller leje, uanset form, omfattet af direktivet.
5 Undtagen tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, bortset fra dem, hvis udbytte tilhører den ordregivende myndighed til brug for dens egen virksomhed, hvis tjenesteydelsen i fuldt omfang betales af den ordregivende myndighed.
6 Undtagen voldgiftsafgørelser og mægling.
7 Tjenesteydelseskategorier som omhandlet i artikel 32 og bilag XVII B i direktiv 2004/17/EF.
8 Undtagen ansættelseskontrakter.

Ekstra information

Bekendtgørelsens sprog Dansk