Den Europæiske Union
Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670
Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer: http://simap.europa.eu

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Direktiv 2004/17/EF

Denne bekendtgørelse er et udbud ja
I bekræftende fald udfyldes også tillægget (oplysninger om hvorvidt den vejledende periodiske bekendtgørelse benyttes som udbud eller har til formål at reducere frister for modtagelse af bud)

Del I:Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Midttrafik, Sydtrafik og FynBus v/ FynBus som udbudsansvarlig
National identitetsangivelse: (hvis kendt)
Postadresse: Tolderlundsvej 9
By: Odense C
Postnummer: 5000 Land: Danmark
Kontaktpunkt(er): flextrafik@fynbus.dk
Att:
Telefon:
Mailadresse:
Fax:
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: (URL)
Internetadresse for køberprofilen: (URL)
Yderligere oplysninger fås her
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
Hvis denne bekendtgørelse er et udbud eller muliggør reduktion af fristerne for modtagelse af bud
Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Hovedaktivitet

Andet: (angiv nærmere)
Offentlig transport

I.3) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja
(hvis ja, kan yderligere oplysninger om disse ordregivende myndigheder / ordregivere anføres i bilag A)

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

FV3 - FlexVairabel

II.2) Kontrakttype


(Vælg kun den kategori – bygge- og anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser – som passer bedst til den specifikke kontraktgenstand eller det specifikke indkøb)
Tjenesteydelser Tjenesteydelseskategori nr.: 2 Se tjenesteydelseskategorierne i bilag C2

II.3) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

(Hvis der er tale om tjenesteydelser, anføres den planlagte indkøbsprocedure for hver enkelt tjenesteydelseskategori)

Udførelse af Flextrafik, variabel kørsel, der bestilles fra gang til gang, i Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Kørslen omfatter flextur, teletaxikørsel, telekørsel, siddende patientbefordring, handicapkørsel og kommunal kørsel.

Kørslen udbydes som et antal rammeaftaler.

(til oplysninger om delaftaler benyttes bilag B en gang for hver delaftale)

Bilag B

  II.4) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

  Primærglossaret
  Hovedgenstand 60112000
  Yderligere genstand(e) 60120000
  Yderligere genstand(e) 60130000
  Åben CPV vælger

  II.5) Planlagt dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og kontraktens varighed

  Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne: (hvis kendt) 07/10/2013
  Varighed i måneder: eller dage: (fra tildeling af kontrakten)
  eller (hvis kendt) Planlagt dato for
  Påbegyndelse

  II.6) Anslået værdi og vigtigste finansieringsbetingelser

  (efter omstændighederne)

  II.6.1) Foreløbigt anslået værdi

  (hvis relevant, anfør kun tal)
  Anslået værdi eksklusive moms:
  eller
  interval: mellem

  II.6.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

  (hvis kendt)

  II.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

  Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

  II.8) Yderligere oplysninger:

  (hvis relevant)

  Del IV: Procedurer og administrative oplysninger

  IV.1) Sagsnummer hos ordregiveren: (hvis relevant)

  201305-8724

  Del VI: Supplerende oplysninger

  VI.1) Oplysninger om EU-midler

  Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program nej

  VI.2) Yderligere oplysninger:

  (hvis relevant)

  VI.3) Anslået samlet værdi af vare- eller tjenesteydelseskontrakterne

  (hvis relevant)
  (Anfør den anslåede samlede værdi af vare- eller tjenesteydelseskontrakterne eller rammeaftalerne opdelt efter de produktområder, der er anført under del II.6: Anslåede udgifter)
  Værdi:
  eller Laveste bud
  taget i betragtning

  VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

  20/06/2013

  Tillæg

  Vejledende periodisk bekendtgørelse, som er et udbud eller har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

  Hvis bekendtgørelsen har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud, skal oplysningerne i dette tillæg, angives, hvis de foreligger.

  Section II: Object of the contract

  II.1) Beskrivelse

  II.1.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

  FV3 - FlexVariabel

  II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

  (Vælg kun den kategori – bygge- og anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser – som passer bedst til den specifikke kontraktgenstand eller det specifikke indkøb)
  Tjenesteydelser Tjenesteydelseskategori nr.: 2 Se tjenesteydelseskategorierne i bilag C2
  Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser:
  NUTS-kode DK03
  NUTS-kode DK04
  Åben NUTS vælger

  II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

  II.1.4) Oplysninger om rammeaftale (hvis relevant)

  Rammeaftale med flere aktører Antal eller
  (hvis relevant) største antal deltagere i den påtænkte rammeaftale

  Rammeaftalens varighed

  Varighed i år: 1 eller måneder:

  Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

  (hvis relevant, anfør kun tal)
  Anslået værdi eksklusive moms:
  eller
  interval: mellem
  Hyppigheden og værdien af de kontrakter, der skal tildeles: (hvis kendt)

  II.1.5) Delaftaler

  (til oplysninger om delaftaler benyttes bilag B en gang for hver delaftale)
  ja (hvis ja) Der kan afgives bud på alle delaftaler

  Bilag B

   II.2) Kontraktens mængde eller omfang:

   II.2.1) Samlet mængde eller omfang:

   (inklusive alle delaftaler, forlængelser og optioner, hvis relevant)
   (hvis relevant, anfør kun tal) Anslået værdi eksklusive moms:
   eller
   interval: mellem

   II.2.2) Oplysninger om optioner

   (hvis relevant)
   Optioner nej

   II.2.3) Oplysninger om forlængelse

   (hvis relevant)
   Denne kontrakt kan forlænges ja Antal gange, der er mulighed for forlængelse: (i givet fald) eller interval: mellem
   (hvis kendt) Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
   måneder: 12 eller dage: (fra tildeling af kontrakten)

   Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

   III.1) Kontraktbetingelser

   III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

   (hvis relevant)

   III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

   (hvis relevant)

   III.1.4) Andre særlige vilkår

   (hvis relevant)
   Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten ja (hvis ja) Beskrivelse af de særlige vilkår:

   Tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgivere har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

   Tro- og loveerklæring på at alle chauffører tilknyttet kørslen har en blank (negativ) børneattest.

   EP/OST-tilladelse eller en taxabevilling

   III.2) Betingelser for deltagelse

   III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

   Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

   III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

   (hvis relevant)
   Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

   III.2.3) Teknisk kapacitet

   (hvis relevant)
   Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

   III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter

   (hvis relevant)

   III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter

   III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession

   Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession ja (hvis ja) Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

   Taxaloven og Busloven

   III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

   Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen nej

   Del IV: Procedure

   IV.1) Type procedure

   IV.1.1) Type procedure

   Offentlig (kun for at reducere fristerne)

   IV.2) Tildelingskriterier

   IV.2.1) Tildelingskriterier (sæt kryds i den eller de relevante rubrikker)

   Laveste pris

   IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

   Der vil blive anvendt elektronisk auktion: nej

   IV.3) Administrative oplysninger

   IV.3.1) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter

   (med undtagelse af dynamiske indkøbssystemer)
   Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter
   Dato: Tidspunkt:
   Skal der betales for dokumenterne?

   IV.3.2) Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser

   (kun hvis bekendtgørelsen er et udbud)
   Dato: Tidspunkt:

   IV.3.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

   Følgende officielle EU-sprog: Andet:

   Del VI: Supplerende oplysninger

   VI.1) Oplysninger om gentagelse

   (hvis relevant)
   Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb ja (hvis ja) Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

   07.10.2013

   VI.2) Yderligere oplysninger:

   (hvis relevant)

   VI.3) Klageprocedurer

   VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

   Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
   National identitetsangivelse:
   Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
   By: København Ø
   Postnummer: 2100 Land:
   Mailadresse: Telefon: +45 33307621
   Internetadresse: (URL) www.klfu.dk Fax:

   Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

   (hvis relevant)
   Officielt navn:

   VI.3.2) Indgivelse af klager

   (Udfyld VI.3.2 eller, om nødvendigt, VI.3.3)
   Præcise oplysninger om klagefrist(er):

   Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EUudbud,

   som ordregiver henholder sig til:

   (1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30

   kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte

   ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen

   har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

   (2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet

   tilKlagenævnet for Udbud inden:

   — 6 måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har

   indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort,

   — 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte

   tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk

   indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

   beslutningen

   — 12 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag,

   hvorordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

   (3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være

   indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren

   har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat

   at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden

   forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.

   Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i

   Håndhævelseslovens§ 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til

   Klagenævnet for Udbud herom.

   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens klage over ovenstående beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet

   for Udbud, inden 2 år efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at

   ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er

   blevet offentliggjort.

   For øvrige klager fastsætter Håndhævelsesloven ikke nogen klagefrist.

   VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

   Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
   National identitetsangivelse:
   Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
   By: Valby
   Postnummer: 2500 Land:
   Mailadresse: Telefon: +45 41715000
   Internetadresse: (URL) www.kfst.dk Fax:

   Bilag A

   Yderligere adresser og kontaktpunkter

   II) Adresse(r) på den anden ordregiver, på hvis vegne ordregiveren foretager indkøbet

    Bilag C2 – Forsyningsvirksomhed

    Tjenesteydelseskategorier, som der henvises til i del II: Kontraktens genstand

    Direktiv 2004/17/EF
    Kategori nr. [1] Beskrivelse
    1Vedligeholdelse og reparation
    2Landtransport [2], herunder sikkerhedstransport og kurérvirksomhed, undtagen postbesørgelse
    3Lufttransport af personer og gods, undtagen postbesørgelse
    4Postbesørgelse på land [3] og i luften
    5Teletjenester
    6Finansielle tjenesteydelser: a) Forsikring b) Bank- og investeringstjenesteydelser [4]
    7Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
    8FoU-tjenesteydelser [5]
    9Regnskab, revision og bogholderi
    10Markeds- og opinionsundersøgelser
    11Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
    12Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
    13Reklamevirksomhed
    14Bygningsrengøring og ejendomsadministration
    15Forlags- og trykkerivirksomhed på honorar- eller kontraktbasis
    16Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser
    Kategori nr. [7] Beskrivelse
    17Hotel- og restaurationsvirksomhed
    18Jernbanetransport
    19Transport ad vandveje
    20Støtte- og hjælpetransporttjenesteydelser
    21Transport ad vandveje
    22Personaleudvælgelse og rekruttering [8]
    23Transport ad vandveje
    24Transport ad vandveje
    25Sundheds- og socialvæsen
    26Fritids- og sportsaktiviteter samt kulturelle aktiviteter
    27Andre tjenesteydelser
    1 Tjenesteydelseskategorier som omhandlet i artikel 31 og bilag XVII A i direktiv 2004/17/EF.
    2 Undtagen jernbanetransport som omhandlet i kategori 18.
    3 Undtagen jernbanetransport som omhandlet i kategori 18.
    4 Undtagen finansielle tjenesteydelser vedrørende emission, køb, salg og overdragelse af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter samt centralbankers tjenesteydelser. Følgende er også udelukket: tjenesteydelser, der består i erhvervelse eller leje – uanset med hvilke finansielle midler – af jord, eksisterende bygninger eller anden fast ejendom, eller som vedrører rettigheder hertil. Dog er aftaler om finansielle tjenesteydelser, der indgås samtidig med eller før eller efter aftalen om erhvervelse eller leje, uanset form, omfattet af direktivet.
    5 Undtagen tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, bortset fra dem, hvis udbytte tilhører den ordregivende myndighed til brug for dens egen virksomhed, hvis tjenesteydelsen i fuldt omfang betales af den ordregivende myndighed.
    6 Undtagen voldgiftsafgørelser og mægling.
    7 Tjenesteydelseskategorier som omhandlet i artikel 32 og bilag XVII B i direktiv 2004/17/EF.
    8 Undtagen ansættelseskontrakter.

    Ekstra information

    Bekendtgørelsens sprog Dansk