Offentligt udbud: IT-drift ASP/Cloud  

Offentligt udbud


 EU 
logoDEN EUROPÆISKE UNION
Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Oplysninger og online-formularer: http://simap.eu.int

UDBUDSBEKENDTGØRELSE

DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER)
 Officielt navn:

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S

 Adresse:

Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55

 By:

København S

 Postnummer:

2300

 Land:

Danmark

 Kontakt(er):

Morten T. Pedersen

 Telefon:

+45 33 42 70 00

 E-mail:

mtp@ski.dk

 Fax:

+45 33 91 41 44

Internetadresse(r) (i givet fald)
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: (URL):
 

www.ski.dk

Internetadresse for køberprofilen: (URL):
 

https://www.ethics.dk/asp3/tender/ski_0219_20100316.nsf

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
 Se under kontakt(er) ovenfor
 Andet: Udfyld bilag A.I
Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) kan fås ved henvendelse til:
 Se under kontakt(er) ovenfor
 Andet: Udfyld bilag A.II
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
 Se under kontakt(er) ovenfor
 Andet: Udfyld bilag A.III
I.2) DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHEDS ART OG HOVEDAKTIVITET(ER)
 Ministerium eller anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
 Nationalt kontor eller forbundskontor
 Regional eller lokal myndighed
 Regionalt eller lokalt kontor
 Offentligretligt organ
 Europæisk institution/agentur eller international organisation
 Andet: (angiv nærmere):
 
 Generelle offentlige tjenester
 Forsvar
 Offentlig orden og sikkerhed
 Miljø
 Økonomiske og finansielle anliggender
 Sundhed
 Boliger og offentlige faciliteter
 Social beskyttelse
 Fritid, kultur og religion
 Uddannelse
 Andet: (angiv nærmere):
 

Indkøbscentral

Den ordregivende myndighed køber på vegne af andre ordregivende myndigheder
 ja
 nej
DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
II.1) BESKRIVELSE
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten
 

Rammekontrakt 02.19 om IT-drift ASP/Cloud

II.1.2) Kontrakttype og udførelses- eller leveringssted (Vælg kun den kategori - bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser - som passer bedst til den specifikke kontraktgenstand eller det specifikke indkøb)
 (a) Bygge- og anlægsarbejde
 Udførelse
 Projektering og udførelse
 Udførelse i form af et bygge- og anlægsarbejde efter den ordregivende myndigheds specifikationer
 Hovedudførelsessted
 NUTS-kode
 (b) Varer
 Indkøb
 Leasing
 Leje
 Leje med forkøbsret
 En kombination
 Hovedleveringssted
 NUTS-kode
 (c) Tjenesteydelser
 Tjenesteydelseskategori: nr.

11

(Se tjenesteydelseskategori 1-27 i bilag II til direktiv 2004/18/EF)
 Hovedudførelsessted

Statslige, regionale, halvoffentlige og kommunale myndigheder og institutioner m.fl., der er tilsluttet Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Kundeordningen omfatter for tiden ca. 11.500 kunder.

 NUTS-kode

DK01

II.1.3) Bekendtgørelsen vedrører
 En offentlig kontrakt
 Etablering af et dynamisk indkøbssystem
 Udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftalen (i givet fald)
 Rammeaftale med flere aktører
 Rammeaftale med en enkelt aktør
 Antal
 ELLER, i givet fald, maksimum antal deltagere i den planlagte rammeaftale

52

Rammeaftalens varighed:
 År:

2

 eller måneder:
 Begrundelse for en rammeaftale med en varighed på over fire år:
Anslået samlet værdi af indkøbene i løbet af hele rammeaftalens varighed: (i givet fald anfør kun tal)
 Anslået værdi ekskl. moms:
 valuta:
 ELLER mellem

800000000

 og

1200000000

 valuta:

DKK

Hyppighed og værdi af de kontrakter, der skal tildeles: (hvis muligt):
 
II.1.5) Kortfattet beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/ene
 

Rammeaftalen skal understøtte SKI’s kunders behov for ASP (Application Service Provider) og Cloud baserede it-services, herunder drift, vedligehold og udvikling - som begge er computer-services og funktionalitet, der understøtter forretningsprocesser.

Både ASP og Cloud-services, er typisk karakteriseret ved at være hostede it-services, hvor leverandøren er ansvarlig for udvikling, vedligehold, drift og hosting af en it-applikation, som kunden får adgang til at benytte via et computernetværk. Hostingen foregår hos leverandøren eller hos dennes underleverandør, og for Cloud tillige et ikke nærmere defineret sted i de tilfælde hvor driftskapaciteten er internetbaseret. I forhold til ASP er Cloud services typisk mere standardiserede med færre muligheder for tilpasning efter kundens ønsker ligesom Cloud services oftere understøtter generiske forretningsprocesser.

Ud over udbuddets hovedgenstand er det muligt at byde ind med visse andre ydelser som:

 • Konsulenttimer

På delaftalerne for ASP services er det desuden muligt at byde ind med følgende øvrige ydelser:

 • Business Proces Outsourcing (BPO)
 • Licensleje

Rammeaftalen er delt op i tre delaftaler:

 • Delaftale I ASP services
 • Delaftale II kommunale ASP services
 • Delaftale III Cloud services.

Leverandøren skal som minimum byde ind med een service på een af delaftalerne. Den samme service kan ikke bydes ind både som Cloud og ASP service.

II.1.6) CPV-Klassifikation (Common Procurement Vocabulary)
  PrimærglossarSupplerende glossar (hvis relevant)
 Hovedgenstand

72000000-5

 

72220000-3

 

72240000-9

 

72250000-2

 

72260000-5

 

72300000-8

 

72416000-9

 

72510000-3

 

72514000-1

 
 
 
 
 
II.1.7) Er dette udbud omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb
 ja
 nej
II.1.8) Opdeling i delaftaler (Til nærmere oplysninger om delaftaler benyttes bilag B en gang for hver delaftale)
 ja
 nej
Hvis ja, skal der afgives bud på: (sæt kryds i én rubrik)
 en enkelt delaftale
 en eller flere delaftaler
 alle delaftalerne
II.1.9) Alternative tilbud vil blive taget i betragtning
 ja
 nej
II.2) ORDRENS MÆNGDE ELLER OMFANG
II.2.1) Samlet mængde eller omfang (i givet fald inkl. alle delaftaler og optioner)
 
 Hvis den kendes, anslået værdi ekskl. moms: (anfør kun tal):
 valuta:
 ELLER: mellem

800000000

 og

1200000000

 valuta:

DKK

II.2.2) Optioner (i givet fald)
 ja
 nej
Hvis ja, beskrivelse af disse optioner:
 

Mulighed for forlængelse i 12 måneder.

Hvis kendt, foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
 i måneder:

12

 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 Antal gange, der er mulighed for forlængelse: (i givet fald):

2

 eller: mellem
 og
Hvis kendt, anslået tidsramme for efterfølgende kontakter, hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelsesaftaler, der kan forlænges:
 i måneder:
 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
II.3) KONTRAKTENS VARIGHED ELLER FRIST FOR DENS OPFYLDELSE
 Periode i måneder:

24

 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 ELLER begyndelses
 færdiggørelse
DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
III.1) BETINGELSER I KONTRAKTEN
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges (i givet fald)
 

Intet krav.

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom
 

Ved kundernes konkrete anskaffelser i henhold til rammekontrakten er betalingsbetingelserne løbende måned + 30 dage netto fra fakturadato. Fakturering skal ske i henhold til lov nr. 1203 af den 27. december 2003 om offentlige betalinger m.v. Betaling er dog forudsat accept af Leverandørens faktura, bl.a. med hensyn til pris, antal og vareart.

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles (i givet fald)
 

Samtlige deltagere i et eventuelt konsortium forstået som en sammenslutning af økonomiske aktører skal hæfte direkte, solidarisk og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelse af den tildelte kontrakt samt udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere i konsortiet.

III.1.4) Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten (i givet fald)
 ja
 nej
Hvis ja, beskrivelse af de særlige vilkår
 
III.2) BETINGELSER FOR DELTAGELSE
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
 
 • Virksomhedens egne særlige forhold, jf. direktivets Artikel 45, Stk. 2, litra a) - c) og litra e) - f),
 • Virksomhedens optagelse i relevant fagligt register m.m., jf. direktivets Artikel 46,
 • Virksomhedens egne særlige forhold, jf. direktivets Artikel 45, stk. 2, litra a) - c) og litra e) - f), samt virksomhedens optagelse i relevant fagligt register m.m. skal dokumenteres ved en udfyldt ”Tro- og Love Erklæring” jf. menupunktet "Udbudsmateriale".
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
 

Virksomhedens finansielle og økonomiske formåen i form af samlet omsætning og omsætning særskilt for de af udbuddet omfattede ydelser de seneste 3 år, samt egenkapital, passiver og resultat før skat i de seneste disponible regnskabsår.

Oplysninger skal dokumenteres via virksomhedens seneste reviderede årsregnskab og data skal ligeledes afleveres gennem besvarelse af spørgeskema jf. menupunktet ”Udbudsmateriale”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: (i givet fald):
 

Mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet er, Virksomhedens egenkapital skal være positiv eller, såfremt egenkapitalen er negativ, skal der foreligge dokumentation for egenkapitalens reetablering, f.eks. i form af bindende tilsagn fra investorer om kapitaltilførsel og skal dokumenteres ved upload af seneste reviderede og offentliggjorte regnskab.

III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
 

Oplysninger om virksomhedens samlede omsætning inden for de ydelser, som er omfattet af udbuddet pr. delaftale.

Oplysningerne skal afleveres ved besvarelse af spørgeskemaet "Generelle tilbudsgiverspørgsmål" jf. menupunktet ”Udbudsmateriale”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: (i givet fald):
 

Omsætning:

 • For Delaftale I ASP services og II Kommunale ASP services, gælder det at, leverandøren skal have en samlet minimumsomsætning på de tilbudte services på 3 mio. DKK i perioden 1.7.2009 – 30.6.2010 for at kunne byde ind på aftalen.
 • For Delaftale III Cloud services, gælder det at leverandøren skal have en samlet minimumsomsætning på de tilbudte services på 400.000 DKK i perioden 1.7.2009 – 30.6.2010 for at kunne byde ind på aftalen.

Referencer:

ASP:

 • For Delaftale I ASP service og II Kommunale ASP service, gælder det, at leverandøren skal have mindst 6 måneders erfaring med at tilbyde den pågældende service som en service på vilkår lignende de, som gælder under på den pågældende delaftale.
 • Har Tilbudsgiver ikke den ovenfor angivne erfaring kan leverandøren opfylde kravet, såfremt leverandøren i minimum en tilsvarende periode har leveret servicen i samarbejde med en anden leverandør samt under forudsætning af, at denne leverandør indgår i nærværende tilbud som underleverandør til leverandøren ved levering af den pågældende service.
 • For ydelsen BPO (Business Proces Outsourcing) gælder det endvidere at leverandøren kun kan byde ind med ydelsen BPO, såfremt leverandøren har en reference for den pågældende BPO-ydelse som d. 1.6.2010 har været i drift for en navngiven kunde i minimum 6 måneder.
 • For ydelsen Licensleje gælder det endvidere at leverandøren kun kan byde ind med ydelsen Licensleje såfremt leverandøren har en reference for den pågældende Licensleje som d. 1.6.2010 har været i drift for en navngiven kunde i minimum 6 måneder.

Cloud:

 • For at indgive tilbud med services på Delaftale III Cloud services, skal Tilbudsgiver have mindst 3 månders erfaring med at tilbyde sådanne services som services på vilkår lignende de, som gælder under Delaftalen Cloud services.
 • Har Tilbudsgiver ikke den ovenfor angive erfaring, kan Tilbudsgiver opfylde kravet, såfremt Tilbudsgiver i minimum en tilsvarende periode har leveret services i samarbejde med andre leverandører samt under forudsætning af, at en eller flere af disse leverandører indgår i nærværende tilbud som underleverandører til Tilbudsgiver ved levering af Cloud services.
III.2.4) Reserverede kontrakter (i givet fald)
 ja
 nej
 Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder
 Kontrakten skal udføres i forbindelse med programmer for beskyttet beskæftigelse
III.3) SPECIFIKKE VILKÅR FOR TJENESTEYDELSESKONTRAKTER
III.3.1) Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
 ja
 nej
Hvis ja, henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:
 
III.3.2) Juridiske personer bør anføre navn og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten
 ja
 nej
DEL IV: 2-S4-TI-P1-1
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure
 Offentlig
 Begrænset
 Hastende begrænset
 Begrundelse for brug af hasteproceduren:
 Efter forhandling
Kandidaterne er allerede blevet udvalgt
 ja
 nej
Hvis ja, anfør navn og adresse på de økonomiske aktører, som allerede er blevet udvalgt under del VI.3) Yderligere oplysninger
 Hastende udbud efter forhandling
 Begrundelse for brug af hasteproceduren:
 Konkurrencepræget dialog
IV.1.2) Begrænsning af det antal økonomiske aktører, som vil blive opfordret til at afgive tilbud eller deltage (ved begrænset udbud og udbud efter forhandling, konkurrencepræget dialog)
 Planlagt antal økonomiske aktører
 ELLER planlagt minimum antal
 og, i givet fald, maksimum antal
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater:
 
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører i forbindelse med forhandlingerne eller dialogen (udbud efter forhandling, konkurrencepræget dialog)
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvist at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
 ja
 nej
IV.2) TILDELINGSKRITERIER
IV.2.1) Tildelingskriterier (sæt kryds i de(n) relevante rubrik(ker))
 Laveste pris
 det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
 de nedenfor anførte kriterier (tildelingskriterierne skal anføres med deres vægtning eller i prioriteret rækkefølge med det vigtigste først, hvis det af påviselige grunde ikke er muligt af foretage en vægtning)
 de kriterier, der er anført i specifikationerne, opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
 1. Kriterier
 1. Vægtning
 2. Kriterier
 2. Vægtning
 3. Kriterier
 3. Vægtning
 4. Kriterier
 4. Vægtning
 5. Kriterier
 5. Vægtning
 6. Kriterier
 6. Vægtning
 7. Kriterier
 7. Vægtning
 8. Kriterier
 8. Vægtning
 9. Kriterier
 9. Vægtning
 10. Kriterier
 10. Vægtning
IV.2.2) Der vil blive anvendt elektronisk auktion
 ja
 nej
Hvis ja, yderligere oplysninger om elektronisk auktion (i givet fald)
 
IV.3) ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed (i givet fald)
 

Rammeaftale 02.19 IT-drift ASP/Cloud

IV.3.2) Forudgående offentliggørelser om samme kontrakt
 ja
 nej
Hvis ja
 Vejledende forhåndsmeddelelse
 Meddelelse om en køberprofil
 Bekendtgørelsens nummer i EUT:
 af
 Andre forudgående offentliggørelser (i givet fald)
 Bekendtgørelsens nummer i EUT:
 af
 Bekendtgørelsens nummer i EUT:
 af
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter (med undtagelse af dynamiske indkøbssystemer) eller beskrivende dokumenter (hvis der er tale om en konkurrencepræget dialog)
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter
 Dato:

1/9/2010

 Tidspunkt:

14:00

Skal der betales for dokumenterne?
 ja
 nej
 Hvis ja, pris: (anfør kun tal):
 valuta:
 Betalingsvilkår og -metode:
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
 Dato:

09/09/2010

 Tidspunkt:

14:00

IV.3.5) Frist for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte kandidater (hvis kendt) (ved begrænset udbud og udbud efter forhandling samt konkurrencepræget dialog)
 Dato:
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
 ES
 CS
 DA
 DE
 ET
 EL
 EN
 FR
 IT
 LV
 LT
 HU
 MT
 NL
 PL
 PT
 SK
 SL
 FI
 SV
 Andre:
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud (ved offentligt udbud)
 Indtil:
 ELLER Periode i måneder:

6

 eller dage:
(fra datoen for modtagelse af tilbuddene)
IV.3.8) Fremgangsmåden ved åbning af bud
 Dato:
 Tidspunkt:
 Sted: (hvis relevant):
Personer, der må være til stede ved åbningen af bud (i givet fald)
 ja
 nej
 

Tilbud tidsstemples elektronisk ved deres modtagelse, og rettidigt modtagne tilbud åbnes samlet på et nærmere fastlagt tidspunkt efter tilbudsfristens udløb.

DEL VI: SUPPLERENDE OPLYSNINGER
VI.1) ER DER TALE OM GENTAGNE OFFENTLIGE INDKØB (hvis relevant)
 ja
 nej
 Hvis ja, skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Rammekontrakten forventes udbudt på ny i 2012 til 2014, afhængig af optionernes udnyttelse, jf. punkt II.2.2

VI.2) VEDRØRER KONTRAKTEN ET PROJEKT/PROGRAM, DER FINANSIERES AF FÆLLESSKABSMIDLER?
 ja
 nej
Hvis ja, anfør projektet/erne og/eller programmet/erne:
 
VI.3) YDERLIGERE OPLYSNINGER (i givet fald)
 

Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via en særlig hjemmeside, der indeholder udbudsmaterialet samt de fornødne faciliteter til den elektroniske afgivelse af virksomhedens tilbud.

Adgang til den særlige hjemmeside gives direkte på denne internetadresse: https://www.ethics.dk/asp3/tender/ski_0219_20100316.nsf

Virksomheden kan her via funktionen ”Tilmelding” (anført i menuen til venstre for bekendtgørelsen) få tildelt brugernavn og opgive adgangskode til den særlige hjemmeside.

Virksomheder, der ønsker at afgive tilbud, skal udfylde de særlige spørgeskemaer i Pdf-format samt Microsoft Excel, der indeholder den konkrete og detaljerede udformning af de krævede oplysninger, samt oplysninger om kravene til dokumentation.

For at kunne udfylde, gemme og signere dokumenter i Pdf-format skal der på virksomhedens computer være installeret Adobe Reader (9.0 eller nyere version) eller Adobe Acrobat 6.0 eller nyere. For at kunne udfylde og gemme spørgeskemaer i Microsoft Excel, skal anvendes version 2003 eller nyere.

Der påtænkes indgået kontrakt med maksimalt 52 leverandører, fordelt med maksimalt 20 leverandører på delaftale 1, maksimalt 20 leverandører på delaftale 2 og maksimalt 12 leverandører på delaftale 3.

I forbindelse med kundens efterfølgende anvendelse af rammeaftalen, vil de enkelte tildelinger ske på baggrund af en konkret evaluering baseret på den konkrete anskaffelse, som kunden skal foretage. Evalueringen foretages enten på baggrund af en direkte tildeling eller et miniudbud, og vil ske i overensstemmelse med de i udbudsmaterialet offentliggjorte tildelingskriterier, således at de enkelte tildelinger sker i overensstemmelse med udbudsdirektivet og de grundlæggende principper.

Kunderne er ikke forpligttiget til at anvende rammeaftalen, men kan ligeledes vælge at tildele til andre leverandører, evt. efter eget udbud.

Der vil blive tale om løbende leverancer i kontraktperioden.

Kontraktkonceptet indgår i udbudsmaterialet.

Efter kontraktindgåelse, skal det være muligt for kunderne, ved en konkret anskaffelse, at vælge mellem følgende to priskoncepter:

1. Priser fratrukket eventuelle rabatter (direkte tildeling)

2. Ordrespecifik markedspris (miniudbud - kun for delaftale 1 og 2)

De nærmere vilkår og betingelser for anvendelse af de to priskoncepter findes i rammekontraktkonceptet i udbudsmaterialet.

Efter kontraktindgåelse vil SKI offentliggøre en kortfattet opsummering af evalueringen af de valgte tilbudsgivers tilbud.

Vedr. den i pkt. IV.3.3) angivne frist bemærkes det, at dette er det seneste tidspunkt for adgang til udbudsmaterialet, og i øvrigt er samme tidspunkt som tilbudsfristen, jf. pkt. IV.3.4).

VI.4) KLAGEPROCEDURER
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
 Officielt navn:

Klagenævnet for Udbud

 Adresse:

Erhvers- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1

 By:

København V

 Postnummer:

1780

 Land:

Danmark

 E-mail:

Klagenævnet har ingen E-mail

 Telefon:

+45 33 30 76 21

 Internetadresse (URL):

www.klfu.dk

 Fax:

+45 33 30 77 99

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne (i givet fald)
 Officielt navn:

Der er intet mæglingsorgan i Danmark

 Adresse:
 By:
 Postnummer:
 Land:
 E-mail:
 Telefon:
 Internetadresse (URL):
 Fax:
VI.4.2) Indgivelse af klager (udfyld VI.4.2) ELLER om nødvendigt VI.4.3)
Præcise oplysninger om frister for indgivelse af klager:
 

Der er ingen lovbestemte frister for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud.

Senest samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager underrette ordregiver om den påståede overstrædelse og om klagen skal indbringes for nævnet.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om indgivelse af klager
 Officielt navn:

Konkurrencestyrelsen, Center for Jura og Udbud

 Adresse:

Nyropsgade 30

 By:

København V

 Postnummer:

1780

 Land:

Danmark

 E-mail:

ks@ks.dk

 Telefon:

+45 72 26 80 00

 Internetadresse (URL):

www.ks.dk

 Fax:

+45 33 32 61 44

VI.5) DATO FOR AFSENDELSE AF DENNE BEKENDTGØRELSE:
 

01/07/2010

BILAG A: YDERLIGERE ADRESSER OG KONTAKTER
I) ADRESSER OG KONTAKTER, HVOR DER KAN FÅS YDERLIGERE OPLYSNINGER
 Officielt navn:
 Adresse:
 By:
 Postnummer:
 Land:
 Kontakt(er):
 Telefon:
 E-mail:
 Fax:
Internetadresse (URL):
 
II) ADRESSER OG KONTAKTER, HVOR DER KAN FÅS SPECIFIKATIONER OG YDERLIGERE DOKUMENTER (HERUNDER DOKUMENTER VEDRØRENDE DEN KONKURRENCEPRÆGEDE DIALOG SAMT DET DYNAMISKE INDKØBSSYSTEM)
 Officielt navn:
 Adresse:
 By:
 Postnummer:
 Land:
 Kontakt(er):
 Telefon:
 E-mail:
 Fax:
Internetadresse (URL):
 
III) ADRESSER OG KONTAKTER, SOM BUD/ANSØGNINGER OM DELTAGELSE SKAL SENDES TIL
 Officielt navn:
 Adresse:
 By:
 Postnummer:
 Land:
 Kontakt(er):
 Telefon:
 E-mail:
 Fax:
Internetadresse (URL):
 
BILAG B: OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER
 DELAFTALE NR.

1

 BETEGNELSE

ASP Services

1) KORT BESKRIVELSE
 

For yderligere beskrivelse af ydelsestyper se dokumentet "Udbudsbetingelser" på udbudshjemmesiden.

2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
  PrimærglossarSupplerende glossar (hvis relevant)
 Hovedgenstand

72000000-5

 

72220000-3

 

72240000-9

 

72250000-2

 

72260000-5

 

72300000-8

 

72416000-9

 

72510000-3

 

72514000-1

 
 
 
 
 
3) MÆNGDE ELLER OMFANG
 
 Hvis den kendes, anslået værdi ekskl. moms: (anfør kun tal)
 valuta:
 ELLER: mellem
 og
 valuta:
4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSE (i givet fald)
 Varighed i måneder:
 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 ELLER start
 færdiggørelse
5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER
 
BILAG B: OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER
 DELAFTALE NR.

2

 BETEGNELSE

Kommunale ASP Services

1) KORT BESKRIVELSE
 

For yderligere beskrivelse af ydelsestyper se dokumentet "Udbudsbetingelser" på udbudshjemmesiden.

2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
  PrimærglossarSupplerende glossar (hvis relevant)
 Hovedgenstand

72000000-5

 

72220000-3

 

72240000-9

 

72250000-2

 

72260000-5

 

72300000-8

 

72416000-9

 

72510000-3

 

72514000-1

 
 
 
 
 
3) MÆNGDE ELLER OMFANG
 
 Hvis den kendes, anslået værdi ekskl. moms: (anfør kun tal)
 valuta:
 ELLER: mellem
 og
 valuta:
4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSE (i givet fald)
 Varighed i måneder:
 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 ELLER start
 færdiggørelse
5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER
 
BILAG B: OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER
 DELAFTALE NR.

3

 BETEGNELSE

Cloud Services

1) KORT BESKRIVELSE
 

For yderligere beskrivelse af ydelsestyper se dokumentet "Udbudsbetingelser" på udbudshjemmesiden.

2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
  PrimærglossarSupplerende glossar (hvis relevant)
 Hovedgenstand

72000000-5

 

72220000-3

 

72240000-9

 

72250000-2

 

72260000-5

 

72300000-8

 

72416000-9

 

72510000-3

 

72514000-1

 
 
 
 
 
3) MÆNGDE ELLER OMFANG
 
 Hvis den kendes, anslået værdi ekskl. moms: (anfør kun tal)
 valuta:
 ELLER: mellem
 og
 valuta:
4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSE (i givet fald)
 Varighed i måneder:
 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 ELLER start
 færdiggørelse
5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER
 
BILAG B: OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER
 DELAFTALE NR.
 BETEGNELSE
1) KORT BESKRIVELSE
 
2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
  PrimærglossarSupplerende glossar (hvis relevant)
 Hovedgenstand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) MÆNGDE ELLER OMFANG
 
 Hvis den kendes, anslået værdi ekskl. moms: (anfør kun tal)
 valuta:
 ELLER: mellem
 og
 valuta:
4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSE (i givet fald)
 Varighed i måneder:
 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 ELLER start
 færdiggørelse
5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER
 
BILAG B: OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER
 DELAFTALE NR.
 BETEGNELSE
1) KORT BESKRIVELSE
 
2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
  PrimærglossarSupplerende glossar (hvis relevant)
 Hovedgenstand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) MÆNGDE ELLER OMFANG
 
 Hvis den kendes, anslået værdi ekskl. moms: (anfør kun tal)
 valuta:
 ELLER: mellem
 og
 valuta:
4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSE (i givet fald)
 Varighed i måneder:
 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 ELLER start
 færdiggørelse
5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER
 
BILAG B: OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER
 DELAFTALE NR.
 BETEGNELSE
1) KORT BESKRIVELSE
 
2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
  PrimærglossarSupplerende glossar (hvis relevant)
 Hovedgenstand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) MÆNGDE ELLER OMFANG
 
 Hvis den kendes, anslået værdi ekskl. moms: (anfør kun tal)
 valuta:
 ELLER: mellem
 og
 valuta:
4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSE (i givet fald)
 Varighed i måneder:
 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 ELLER start
 færdiggørelse
5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER
 
BILAG B: OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER
 DELAFTALE NR.
 BETEGNELSE
1) KORT BESKRIVELSE
 
2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
  PrimærglossarSupplerende glossar (hvis relevant)
 Hovedgenstand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) MÆNGDE ELLER OMFANG
 
 Hvis den kendes, anslået værdi ekskl. moms: (anfør kun tal)
 valuta:
 ELLER: mellem
 og
 valuta:
4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSE (i givet fald)
 Varighed i måneder:
 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 ELLER start
 færdiggørelse
5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER
 
BILAG B: OPLYSNINGER VEDRØRENDE DELAFTALER
 DELAFTALE NR.
 BETEGNELSE
1) KORT BESKRIVELSE
 
2) CPV-KLASSIFIKATION (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY)
  PrimærglossarSupplerende glossar (hvis relevant)
 Hovedgenstand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) MÆNGDE ELLER OMFANG
 
 Hvis den kendes, anslået værdi ekskl. moms: (anfør kun tal)
 valuta:
 ELLER: mellem
 og
 valuta:
4) ANGIVELSE AF ANDEN DATO FOR VARIGHED AF KONTRAKTEN ELLER FOR START/FÆRDIGGØRELSE (i givet fald)
 Varighed i måneder:
 eller dage:
(fra tildeling af kontrakten)
 ELLER start
 færdiggørelse
5) YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DELAFTALER